Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen Gjelder For Advokaten
Jon Opdahl. Jeg Er Behandlingsansvarlige For Behandlingen Av Personopplysninger
Som Er Beskrevet I Denne Personvernerklæringen.
Du Finner Kontaktinformasjonen Min Nedenfor.

1 Hvem Jeg Behandler
Personopplysninger Om

Denne Personvernerklæringen Retter Seg Mot Min
Behandling Av Personopplysninger Om Følgende Personer:

· Privatkunder

· Klienter I Straffesaker

· Kontaktpersoner Hos Jegrksomhetsklienter

· Kontaktpersoner Hos Mine Leverandører Og
Samarbeidspartnere

· Personer Som Er Involvert I Saker Jeg Bistår I

· Andre Personer Som Er Omtalt I Saksdokumenter Jeg
Får Tilgang Til

· Besøkende På Min Nettside

2 Formål, Typer
Personopplysninger Og Rettslig Grunnlag

Nedenfor Har Jeg Gitt En Oversikt Over Hvilke
Formål Jeg Behandler Personopplysninger For, Hvilke Typer Personopplysninger Jeg
Behandler Og Det Rettslige Grunnlaget For Behandlingen.

Etablering Av Klientforhold: Når Jeg Kontaktes Av
En Klient Med Forespørsel Om Jeg Kan Ta Et Oppdrag, Foretar Jeg En
Uavhengighetssjekk Internt (Konfliktavklaring) Før Jeg Eventuelt Sier Ja Til
Oppdraget. Uavhengighetssjekken Tjener Et Legitimt Formål Og Har Grunnlag I
GDPR Artikkel 6 Nr. 1 Bokstav F (Interesseavveining). Konfliktsjekk Av
Privatkunder Omfatter Som Regel Fullt Navn, Hva Saken Gjelder Og, Hvis
Relevant, Kredittverdighet. Generelt Sett Vil Ikke Konfliktsjekk På Vegne Av Virksomhetskunder
Innebære Behandling Av Personopplysninger.

I Tilknytning Til Etableringen Av Et Klientforhold
vil Jeg Foreta En Kundekontroll I Samsvar Med Reglene I Hvitvaskingsloven.
Kundekontrollen Er Nødvendig For Å Oppfylle Mine Rettslige Forpliktelser Etter
Hvitvaskingsloven, Jf. GDPR Artikkel 6 Nr. 1 Bokstav C.

Dersom Jeg Kan Ta Oppdraget, Registreres
Kontaktinformasjon. Registreringen Av Kontaktopplysninger Er For Privatkunder
Nødvendig For Å Kunne Inngå Avtale Med Vedkommende, Jf. GDPR Artikkel 6 Nr. 1
Bokstav B. For virkssomhetskunder Bygger Registreringen Av Kontaktopplysninger
På En Interesseavveining, Jf. GDPR Artikkel 6 Nr. 1 Bokstav F.

Sakshåndtering: Enkelte Advokatoppdrag Innebærer
At Jeg Får Tilgang Til Personopplysninger Om Parter Eller Andre Enkeltpersoner
Som Berøres Av En Sak. Slike Opplysninger Kan Fremkomme Av Dokumenter Klienten
Oversender Eller Annen Korrespondanse I Saken. Behandlingen Av
Personopplysninger I Forbindelse Med Oppdrag For virksomhetskunder Er
Forankret I GDPR Artikkel 6 Nr. 1 Bokstav F (Interesseavveining). I Noen Saker
Får Jeg Også Tilgang Til Sensitive Personopplysninger, F.Eks. Helseopplysninger
Eller Straffedommer Og Lovovertredelser. I Slike Tilfeller Har Behandlingen Av
Opplysningene Hjemmel I GDPR Artikkel 9 Nr. 2 Bokstav F (Behandlingen Er
Nødvendig For Å Fastsette, Gjøre Gjeldende Eller Forsvare Et Rettskrav), Jf.
Personopplysningsloven (Ny 2018) § 11.

Kunnskapsforvaltning: Behandlingsgrunnlaget Er Min
Interesse I Å Nyttiggjøre Utarbeidet Kunnskap I videre Rådgivning, Jf. GDPR
Artikkel 6 Nr. 1 Bokstav F (Interesseavveining).

Klientadministrasjon. Det Opprettes Egne
Saksmapper For Oppdrag Som Utføres På Vegne Av Klienten. Tid Og Kostnader Som
Er Påløpt På En Sak Registreres I Mint Regnskapssystem. For Jegrksomhetskunder
Er Det Jeg Gjør I Forbindelse Med Klientadministrasjon Hjemlet I GDPR Artikkel
6 Nr. 1 Bokstav F (Interesseavveining), Mens Det For Privatkunder Anses Som En
Nødvendig Del Av Det Å Oppfylle Avtalen Med Vedkommende, Jf. GDPR Artikkel 6
Nr. 1 Bokstav B.

Lagring Og Oppbevaring Av Saksdokumenter: Jeg
Oppbevarer Saksdokumenter I 20 År Etter At Oppdraget Er Avsluttet. Lagring I
Det Angitte Tidsrommet Er Vurdert Som Nødvendig Av Hensyn Både Til Klienten Og
For Min Egen Del, Siden Det I Ettertid Kan Komme Opp Spørsmål Eller En Tvist
Hvor Den Informasjonen Som Er Lagret På En Sak Igjen Kan Bli Aktuell. Det
Rettslige Grunnlaget For Behandling Av Personopplysninger Er GDPR Artikkel 6
Nr. 1 Bokstav F (Interesseavveining, Jf. Den Legitime Interessen Angitt Over)
Og GDPR Artikkel 9 Nr. 2 Bokstav F (Fastsette, Gjøre Gjeldende Eller Forsvare
Rettskrav), Jf. Personopplysningsloven (Ny 2018) § 11.

IT-Drift Og Sikkerhet: Personopplysninger Som Er
Lagret I Mine IT-Systemer vil Kunne Være Tilgjengelige For Meg Eller For Mine
Leverandører I Forbindelse Med Oppdateringer Av Systemer, Implementering Eller
Oppfølging Av Sikkerhetstiltak, Feilretting Eller Annet Vedlikehold.
Behandlingsgrunnlaget Er GDPR Artikkel 6 Nr. 1 F (Interesseavveining, Jf. Min
Legitim Interesse Knyttet Til Nevnte Aktijegteter) Og Min Rettslig Forpliktelse
Til Å Ha Tilfredsstillende Informasjonssikkerhet, Jf. GDPR Artiklene 32 Og 6
Nr. 1 Bokstav C.

3 Hvem Jeg Deler
Personopplysninger Med

Mine Leverandører Av IT-Tjenester vil Kunne Ha
Tilgang Til Personopplysninger Dersom Personopplysninger Er Lagret Hos
Leverandøren Eller På Annen Måte Er Tilgjengelig For Leverandøren I Henhold Til
Kontrakten Med Meg. Leverandørene Opptrer I Henhold Til Databehandleravtale Og
Under Min Instruks. Leverandøren Kan Bare Benytte Personopplysningene For De
Formålene Jeg Har Bestemt Og Som Er Beskrevet I Denne Personvernerklæringen.

Advokater Er Underlagt En Straffesanksjonert
Taushetsplikt Som Følger Av Straffeloven § 111. Alle Opplysninger Som Blir
Betrodd Meg I Forbindelse Med Et Oppdrag Blir Håndtert Konfidensielt.

Jeg Utleverer Ikke Personopplysninger I Andre
Tilfeller Eller På Andre Måter Enn Dem Som Er Beskrevet I Denne
Personvernerklæringen Med Mindre Klienten Eksplisitt Oppfordrer Til Eller
Samtykker Til Dette Eller Utleveringen Er Lovpålagt.

4 Lagring Av Personopplysninger

Jeg Lagrer Saksdokumenter I 20 År.

Regnskapslovgivning Pålegger Meg Ellers Å Lagre
Bestemte Regnskapsdokumenter I Et Nærmere Angitt Tidsrom. Når Et Bestemt Formål
Tilsier Lagring I Et Gitt Tidsrom, Sørger Jeg For At Personopplysningene Utelukkende
Blir Benyttet For Det Aktuelle Formålet I Dette Tidsrommet.

5 Dine Rettigheter

Du Har Rettigheter I Personopplysninger Som
Omhandler Deg. Hvilke Rettigheter Du Har, Avhenger Av Omstendighetene.

Be Om Innsyn: Du Har Rett Til Innsyn I Hvilke
Personopplysninger Jeg Har Registrert Om Deg, Så Langt Ikke Taushetsplikten Er
Til Hinder For Dette. For Å Sikre At Personopplysninger Utleveres Til Rett
Person, Kan Jeg Stille Krav Om At Begjæring Om Innsyn Skjer Skriftlig Eller At
Identitet Verifiseres På Annen Måte.

Be Om Retting Eller Sletting: Du Kan Be Meg Om Å
Rette Feilaktige Opplysninger Jeg Har Om Deg Eller Be Meg Om Å Slette
Personopplysninger. Jeg vil Så Langt Som Mulig Imøtekomme En Forespørsel Om Å
Slette Personopplysninger, Men Jeg Kan Ikke Gjøre Dette Dersom Det Er
Tungtveiende Grunner For Ikke Å Slette, For Eksempel At Jeg Må Lagre
Opplysningene Av Dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I Noen Tilfeller vil Du Kunne
Ha Adgang Til Å Få Utlevert Personopplysninger Du Har Oppgitt Til Meg For Å Få
Disse Overført I Et Maskinlesbart Format Til Et Annet Advokatfirma. Dersom Det
Er Teknisk Mulig vil Det I Enkelte Tilfeller Være Adgang Til Å Få Disse
Overført Direkte Til Det Andre Firmaet.

Klage Til Tilsynsmyndigheten: Dersom Du Er Uenig I
Måten Jeg Behandler Dine Personopplysninger På, Kan Du Sende Inn En Klage Til
Datatilsynet.

6 Sikkerhet

Jeg Har Etablert Prosedyrer For Å Håndtere
Personopplysninger På En Sikker Måte. Tiltakene Er Både Av Teknisk, Og
Organisatorisk Art. Jeg Foretar Jevnlige Vurderinger Av Sikkerheten I Alle
Sentrale Systemer Som Benyttes For Håndtering Av Personopplysninger, Og Det Er
Inngått Avtaler Som Pålegger Leverandører Av Slike Systemer Å Sørge For
Tilfredsstillende Informasjonssikkerhet.

Tilgang Til Personopplysninger (Og
Klient-/Saksinformasjon) Er Begrenset Til Personell Som Har Behov For Tilgang
For Å Utføre Sine Oppgaver.

7 Endringer I
Personvernerklæringen

Jeg vil Kunne Gjøre Mindre Endringer I Denne
Personvernerklæringen. Du vil Alltid Finne Siste Versjon På Min Nettside. Ved
Vesentlige Endringer vil Jeg Varsle Om Dette.

8 Kontakt Meg

Dersom Du Har Spørsmål Eller Kommentarer Til Min
Personvernerklæring Eller Du vil Utøve Dine Rettigheter, Kan Du Ta Kontakt Med
Meg:

Advokat Jon Opdahl, Postboks 225, 3051 Mjøndalen,

jon[a]Eikeradvokatene.No, Telefon 32 87 82 00.