Trygderett

Om du lurer på om du kompenseres riktig av Folketrygden kan vi hjelpe. Trygderett er et av våre fokusområder, da vi ofte hjelper klienter som av ulike årsaker enten har opplevd personskader, pasientskader, yrkesskader eller andre ulykker. Da flere av våre klienter har behov for bistand fra Folketrygden, har vi derfor spesialisert oss på trygderett.

Folketrygdloven av 1997 regulerer trygderetten. Da dette er et omfattende lovverk som påvirker hvilken økonomisk kompensasjon man får, hender det ikke rent sjeldent at man ikke får utbetalt det man har krav på.

Vi kan bistå i din trygdesak

Personer som er bosatt i Norge er medlemmer i Folketrygden. Folketrygden skal gi medlemmene en økonomisk trygghet ved å sikre inntekt ved ervervsløshet, svangerskap, fødsel, sykdom, skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Uansett hva som foranlediget ditt behov for trygd, sykepenger, rehabiliteringsmidler, uførepensjon eller yrkesrettet attføring har vi kjennskap til hvilke regler som gjelder og hvordan man bør forholde seg til det byråkratiet man dessverre ofte opplever.

Siden 1989 har vi bistått klienter som har hatt behov for juridisk bistand med trygderett. Vi har derfor opparbeidet en solid kompetanse og erfaring i trygdesaker. Vi kan bistå med alt fra søknader til eventuelle anker.

Ta kontakt om du har spørsmål om trygderett eller ønsker vår bistand.